Такси и изисквания

Изисквания за Е–ПОСТЕРИ

Размер на постера - 90х70 см, portrait
Размер на използваните шрифтове ≥ 18pt
В горния десен ъгъл на постера да се изпише номера на постера от програмaта!
Файлов формат - PDF
Максимален размер на файла - до 2МВ
Име на файла - "номер от програмaта"_"име на презентиращ автор".pdf (нап. хххх_IvanIvanov.pdf)
Готовите файлове се изпращат на klimentovi_dni_bf@biofac.uni-sofia.bg до 23:59 часа на 01.11.2021 г.
Програмата ще бъде публикувана на 28.10.2021 г.

За регистрацията

Всеки автор може да представи само едно (1) резюме с една регистрация.
Всички представящи автори трябва да бъдат регистрирани.
Формулярът за регистрация и подаване на резюме трябва да бъде попълнен от презентиращия автор.
Потвърждения за приемане и разпределяне по тематични направления ще бъдат публикувани след 25 октомври 2021 г. на сайта на КД2021 в раздел ПРОГРАМА.


Детайли по плащането

Регистрационната такса се заплаща по банков път.

* Банкови данни:
Българска народна банка
Бул. Александър Батенберг 1, София, България
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD
Основание за плащане: "KD3360" & «име на автора»
Получател: Научноизследователски център на СУ "Св. Климент Охридски"
Банкови такси: за сметка на платецa


Фактури

Пълната информация за фактурата трябва да включва адрес за фактуриране и номер по ДДС.
Тази информация и копие на платежното нареждане трябва да бъдат изпратени на двата имейла: mlencheva@nis.uni-sofia.bg и klimentovi_dni_bf@biofac.uni-sofia.bg, след като бъде направено плащане, за изготвяне на фактура.


Изисквания за оформяне на резюме

Преди да изпратите вашето резюме, моля уверете се, че сте го подготвили в съответствие със следните насоки:

а. Език: Всички резюмета трябва да бъдат подготвени и изпратени на АНГЛИЙСКИ език, с правилна граматика и правопис, подходящ за публикуване. Ако се съмнявате, моля потърсете съдействие за прегледа на вашето резюме преди изпращането му, тъй като то ще бъде включено в сборника с абстракти точно както е изпратено. Не се прави корекция!!!
б. Кореспондиращ автор: Формулярът за подаване на резюме трябва да бъде попълнен от презентиращия автор, който да посочи актуален e-mail адрес и да отговаря за всички бъдещи съобщения относно изпратеното резюме.
в. Заглавие: Максимум 30 думи, без съкращения.
г. Тип на презентацията: Авторите ще бъдат допълнително уведомени за възможността за представяне чрез устна или постерна презентация според условията на провеждане на конференцията и подбор от конферентния комитет.
д. Направление: Авторите могат да изберат тематично направление, което най-добре отговаря на обхвата на тяхното резюме, от предложените за конференцията; окончателното разпределение на подадените резюмета ще бъде направено от комитета на конференцията.
е. Автори: Имената на авторите трябва да се изписват с главни / малки букви с пълно име и фамилия за всеки автор, без съкращения, последвани от броя на институциите, към които принадлежат. Трябва да се посочи и пълна информация на институционалната принадлежност на всички автори.
ж. Текст на абстракта: Текстът (без заглавието, авторите и принадлежностите) не трябва да надвишава 2500 символа с интервали. Не се разрешава използването на таблици, фигури или препратки. В края можете да включите подробности за финансирането като признание / благодарност.


Презентационна форма

Информация ще бъде представена допълнително според формата на провеждане на конференцията.
Език на конференцията: Всички резюмета, доклади или постерни участия трябва да се подготвят на английски език.


Публикация на статии

Материалите, представени по време на конференцията, могат бъдат публикувани в пълен текст на английски език в Годишник на Софийския университет - Книга 4: Научни сесии на Биологически факултет, ако са форматирани според Инструкции за авторите , след научно рецензиране и приемане.

Материалите за публикуване в пълен текст трябва да бъдат изпратени не по-късно от 9 декември 2021 г. на следния имейл: godishnik_BF@biofac.uni-sofia.bg